خودکشی وحشتناک فردی در برزیل با برق فشار قوی!


شخصی در برزیل و در مقابل چشم مردم در بالای یک تی چراغ برق خودکشی کرد.


۰ نظر