فوران گل و لجن در سوئیس پس از رانش زمین


حوادث پس از رانش زمین در جنوب سوئیس


۰ نظر