اولین تصاویر از مظنون اصلی آتش سوزی جنگلهای کالیفرنیا


تصاویر اولیه از مظنون اصلی آتش سوزی غیر قابل مهار جنگل های کالیفرنیا


۰ نظر