کتک کاری نماندگان زن در مجلس افغانستان


در مجلس افغانستان در اتفاقی عجیب دو تن از نمایندگان خانم با یکدیگر درگیر شدند.


۰ نظر