اشتباه خلبان هواپیما را روی اقیانوس آرام نشاند!


با اشتباه یک خلبان در گینه نو هواپیما بجای فرودگاه سر از دریا درآورد.


۰ نظر