بیرون کشیدن کامیون از پل فروریخته کمربندی نوشهر


فرو ریختن پل در نوشهر به دلیل سیل و گیر افتادن کامیون


۰ نظر