گرفتارشدن سیستان در طوفان گردو خاک با سرعت 104 کیلومتر!


توفان گرد و خاک با سرعت 104کیلومتر بر ساعت در شمال سیستان و بلوچستان غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به 19 برابر حد مجاز رساند.


۰ نظر