تصاویری از تخریب شدید سیل و طوفان در شهرهای ایتالیا


سیل و طوفان چند روزی است که زندگی را در ایتالیا مختل کرده و زیان های شدیدی را به بار آورده است.


۰ نظر