آخرین جزئیات از مرگبار ترین آتش سوزی 25 سال اخیر آمریکا


آتش سوزی وسیع کالیفرنیا،همچنان می سوزاند و قربانی می گیرد...


۰ نظر