اولین تصاویر و جزئیات آتش سوزی بازار مولوی تهران


اظهارات سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره حادثه آتش سوزی در بازار مولوی تهران.


۰ نظر