حمله گراز وحشی به پیرمرد زنجانی!


حمله گراز وحشی به پیرمرد اهل خورجهان از توابع منطقه انگوران استان زنجان.پیرمرد در بیمارستان بستری است همچنین گراز با هدایت مردم در سلامت کامل به طبیعت بازگشت.


۰ نظر