برکناری ۵ نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد


کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیبت بار تصادف اتوبوس واحد علوم و تحقیقات طی اطلاعیه ای از برکناری ۵ نفر از مدیران این دانشگاه خبر داد. 


۰ نظر