واژگونی تانکر سوخت در جاده شاهرود-سمنان


واژگونی تانکر سوخت سبب مسدود شدن جاده خوش ییلاق آزادشهر به شاهرود استان سمنان شد


۰ نظر