ریختن روغن روی سطح جاده هراز در بهمن گیر پیچ شیطان!


برخورد چند دستگاه خودروی سواری بر اثر  ریختن روغن روی سطح جاده هراز در بهمن گیر پیچ شیطان


۰ نظر