حمله کرگدن خشمگین به مردم روستایی در هند


حمله یک کرگدن خشمگین به جشنواره ایالت آسام در هند.


۰ نظر