سقوط عجیب پراید در حفره وسط خیابان


لحظه سقوط خودرو پراید در حفره به وجود آمده در خیابان ولیعصر پلدختر


۰ نظر