لنگر بریدن هشت کشتی در نیویورک


هشت کشتی در رودخانه هادسون در شرق آمریکا لنگر بریدند و یکی از آنها با یک پل برخورد کرد. این شناورها شامل پنج دوبه، یک یدک‌کش، یک دوبه کوچک و یک کروز بودند. به جز دوبه کوچک که در نهایت غرق شد، بقیه شناورها در فرودست به وسیله چند قایق یدک‌کش مهار شدند.


۰ نظر