قمه کشی و تیراندازی در سرآسیاب ملارد


تصاویر و صداهایی تکان دهنده از درگیری با قمه و سلاح گرم در سرآسیاب ملارد


۰ نظر