عبور دادن زن باردار با برانكارد از رودخانه در نيكشهر


عبور دادن زن باردار با برانكارد از رودخانه در نيكشهر.رودخانه بدليل بارندگي طغيان كرده و پلی هم وجود ندارد..


۰ نظر