حرکت زشت مردم در مقابل تصادف شدید در جاده اهواز - خرم آباد


در جاده اهواز - خرم آباد، یک نیسان با خاور تصادف میکند که منجر به فوت راننده آن میشود اما طبق ادعای شخصی که این ویدیو را تهیه کرده است مردم حرکت زشتی را در مقابل باری که از این تصادف بر زمین ریخته شده انجام میدهند.


۰ نظر