لحظه سقوط ساختمان جهادکشاورزی چم‌سنگر لرستان به رودخانه!


فیلمی از سقوط ساختمان جهادکشاورزی  چم‌سنگر بخش پاپی لرستان به رودخانه سزار به خاطر رانش زمین


۰ نظر