از بین رفتن مزارع هندوانه در جنوب استان کرمان


طغیان سیل یکی از مزارع هندوانه روستای چاهبید در جازموریان جنوب استان کرمان رابه طور کامل به زیر آب برد و نابود کرد.


۰ نظر