فرونشست زمین در خیابان فرهنگ تهران


نشست زمین در یکی از خیابان های تهران


۰ نظر