سيلاب ناگهانی در جمهوری داغستان روسيه


سيلاب ناگهانی در روستاي اينخو جمهوری داغستان روسيه


۰ نظر