جلوگیری از خودکشی جوان مشهدی توسط مردم


جلوگیری از خودکشی مرد جوان روی پل جمهوری در مشهد


۰ نظر