فروشگاه نی نی جور
حوادثاصفهانشهربازی

باز هم حادثه خرابی رنجر شهربازی صفه اصفهان و معلق ماندن مردم در دستگاه؛ تیرماه سال۹۵ مشابه این حادثه اتفاق افتاد که با حضور آتش نشانان پس از یک ساعت تلاش مردم نجات پیدا کردند و متاسفانه بامداد شب گذشته دوباره این حادثه اتفاق افتاده است( ویدیوی انتهایی مربوط به سال 95 است)