فروشگاه نی نی جور
حوادثتبریزساختمانریزش

ریزش ساختمانی در بستان آباد تبریز به خاطر گودبرداری نا‌مناسب؛ روز گذشته یکی از کارگران به ساکنین این ساختمان اطلاع می دهد و پس از تخلیه کامل ساختمان از ساکنین، دقیقا در ساعت ۹:۱۵ سازه دچار فروریزش می شود این ریزش ساختمان هیچ تلفاتی نداشته است.