آموزش گلدوزی؛ گل لاله


آموزش گلدوزی با دست یک گل لاله ساده با ساقه بر روی پارچه داخل کارگاه که می تواند تبدیل به یک تابلو شود.


۰ نظر