آموزش ویترای (4)


با استفاده از چسب می توانید طرحی که موردنظرتان است را بر روی لیوان  یا جاشمعی بیندازید.


۰ نظر