دفترچه یادداشتی با صفحات نمدی بسازید


این دفترچه یادداشت قابل انعطاف بوده و حمل آن نیز آسان است و می توان بعد از استفاده،صفحات آن را شست و دوباره استفاده کرد.


۰ نظر