سفالگری؛ بشقاب با حاشیه گل رز


در این آموزش با هنر زیبای سفالگری بشقابی با لبه های پر از گل رز می سازد.


۰ نظر