سطح هوشیاری مهدی فخیم زاده همچنان پایین


تصادف دو موتور سیکلت با مهدی فخیم زاده در جاده چالوس در روز گذشته، وی را راهی بیمارستان کرد.


۰ نظر