رضا صادقی از هنرمندان توهین شده رشتی حمایت کرد


سه جوان هنرمندى در شهر رشت مورد بي احترامى قرار گرفتند ، به دعوت رضا صادقی در كنسرتش حضور داشتند


۰ نظر