خاویر باردم: اصغر فرهادی پادشاه است


صحبت های خاویر باردم در فرش قرمز اسکار 2019.


۰ نظر