سفالگری؛ گلدان


 سفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند.


۰ نظر