باز روحانی و باز کنایه به منتقدان خرید ایرباس!


دکتر روحانی رئیس جمهور کشور در نخستین مجمع سلامت سخنانی در ارتباط با نوسازی تجهیزات سلامت کشور گفت و در این بین باز هم به کسانی که منتقد خرید هواپیمای نو بودند کنایه زد!


۰ نظر