گذشت دوازده سال از اصل 44 قانون اساسی و چرخ همچنان لَنگ خصوصی سازی!


پس از 12 سال بخش عمده‌ای از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هنوز اجرایی نشده است.


۰ نظر