کیفیت پایین, قیمت بالا, رکود وخیم ؛خلاصه بازار خودروهای داخلی!


هر چه خودرویی در کشور جدیدتر ساخته شده باشد کیفیت پایینتری دارد و این جای سوال است...


۰ نظر