گردش مالی روزانه یک میلیاردی دو تاکسی اینترنتی پایتخت!


دو تاکسی اینترنتی پایتخت روی هم رفته روزانه درحدود یک میلیارد تومان گردش مالی دارند!


۰ نظر