سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص حسابهای راکد


میزان پول موجود در این حسابها 8 هزار میلیارد ریال میباشد.


۰ نظر