قول روحانی برای نوسازی کامیونها تا پایان دولت دوازدهم!


سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان (96/12/09)


۰ نظر