اعلام قوانین جدید ارزی توسط بانک مرکزی


اعلام میزان مجاز نگهداری ارز توسط هر فرد و روش های تأمین ارز مورد نیاز بخش های کشور توسط از سمت بانک مرکزی.


۰ نظر