افزایش ناگهانی عوارض در بعضی از آزادراهها!


در روزهای اخیر میزان اخذ عوارض در برخی از آزادراه ها با افزایش 18 تا 50درصدی مواجه شده است!


۰ نظر