بازار آشفته قیمتها و عرضه خودرو


افزایش قیمت خودروها و تفاوت شدید قیمت بازار و کارخانه


۰ نظر