اظهارات عجیب کرباسیان در مورد وضعیت اقتصادی کشور!


کرباسیان وزیر اقتصاد: اوضاع اقتصادی خوب؛ گرانی ها بی جا!


۰ نظر