راهکار رئیس جمهور برای مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن


راهکار رئیس جمهور برای مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن و عرضه سهام شرکتهای سود ده دولتی و نظر مردم در این مورد


۰ نظر