جولان دلالی و افزایش قیمت؛نظارتی بر هیچ بازاری نیست!


این روز ها به هر کدام از مغازه اجناس مختلف سر بزنید،با این موضوع مواجه می شوید که یا اجناس قیمت ندارند،یا به طرز وحشتناکی چند برابر شدند...و هیچ خبری هم از سازمان های نظارتی این زمینه نیست!


۰ نظر