عذرخواهی نوبخت از واحد های تولیدی


رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن عذرخواهی از واحدهای تولیدی راهکارهایی برای رونق در تولید ارائه داد.


۰ نظر