معافیت ایران از کاهش تولیدات نفتی


جزییات توافق اوپک؛ توافق برای کاهش ۸۰۰ هزار بشکه ای اوپک و ایران از کاهش معاف شد


۰ نظر