گزارشی جدید از وضعیت بیکاری در کشور


نرخ بیکاری 12 درصد شد و رشد اقتصادی 9 ماهه سال 97، منفی 3.8 درصد


۰ نظر